Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

ICC Česká republika

Posláním Národního výboru ICC v České republice je napomáhat českým podnikům i dalším společnostem začlenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. V rámci své činnosti ICC ČR aktivně spolupracuje na vytváření stanovisek k tématům zasílaným centrálou ICC k posouzení, zároveň tuto agendu ovlivňuje tak, aby odpovídala zájmům svých členů. Naším cílem je stát se opravdovým reprezentantem českých podnikatelů v rozsahu činnosti ICC, ať už v rámci ICC, tak též na národní úrovni.

Stanovy ICC ČR

Volební řád ICC ČR

Příspěvkový řád ICC ČR

Pravidla nakládání s osobními údaji v ICC ČR

 

Výroční zprávy ICC ČR:

2022 | 2023

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

 

Všeobecné obchodní podmínky


Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

se sídlem v ulici Václavské náměstí 796/42, 110 00 Praha 1
IČ: 69781389
zapsaného ve spolkovém rejstříku se spisovou značkou L 58660,
vedeném u Městského soudu v Praze

ke stažení zde

1. Základní ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek ICC ČR (dále jen „VOP“) je úprava podmínek realizace prodeje publikací, služeb v konferenčních a společenských prostorách sídla ICC ČR a dalších služeb ICC ČR (tj. seminář, kulatý stůl, uspořádání firemní porady, prezentace, networkingová akce, diskuzní panel, podnikatelská mise a další). Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání týkajících se výše specifikovaných služeb ICC ČR. Vyplněním a odesláním závazné objednávky služeb - elektronického formuláře (příp. podpisem) uznává Objednavatel následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

2. Objednávka a přijetí objednávky

2.1. Objednávky na realizaci služeb ICC ČR mají elektronickou formu. Vyplněním a odesláním závazné objednávky služeb prostřednictvím elektronického formuláře či mailu vyjadřuje objednatel souhlas se službami a jejich cenou podle platného ceníku. Po potvrzení závazné objednávky služeb ze strany ICC ČR se ujednání v ní uvedená stávají pro obě strany závaznými. ICC ČR je povinná služby specifikované v závazné objednávce služeb řádně poskytnout a Objednatel tyto odebrat.

2.2. Budou-li Objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou ICC ČR i Objednatel povinni postupovat v souladu s ustanovením 2.1. VOP.

2.3. Budou-li Objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, které z časových či jiných důvodů není možné do závazné objednávky služeb zařadit a tudíž postupovat v souladu s ustanovením 2.1. VOP, má Objednatel, příp. jím určená osoba/zastupující osoba, povinnost podepsat závaznou objednávku služeb obsahující dodatečně objednané služby včetně cen v místě poskytnutí objednaných služeb, tj. v sídle ICC ČR, čímž vyjádří souhlas se službami a cenami v něm specifikovaných.

3. Platební podmínky

3.1. Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany ICC ČR, jež jsou specifikovány v závazné objednávce služeb dle 2.1. včetně těch, které byly objednány dodatečně v souladu s ustanoveními 2.2. a 2.3. VOP.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytnout ICC ČR zálohu pro případ, kdy to charakter služby obvykle vyžaduje, a je-li k tomu ze strany ICC ČR vyzván, a to ve stanovené výši a v termínu splatnosti. Nebude-li záloha Objednatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si ICC ČR právo zrušit sjednanou objednávku.

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit daňové doklady (faktury) do 14-ti dnů od jejich vystavení, není-li sjednáno jinak. Případná reklamace nemá vliv na splatnost daňového dokladu.

3.4. Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet ICC ČR, jež je uveden na závazné objednávce služeb.

3.5. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má Objednatel povinnost uhradit ICC ČR vedle dlužné částky též smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05localhost z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu do jeho zaplacení.

3.6. ICC ČR si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu Objednavatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

4. Storno podmínky

4.1. Dojde-li ze strany Objednatele ke stornování objednávky po jejím potvrzení ICC ČR dle článku 2. VOP, zavazuje se Objednatel zaplatit ICC ČR odpovídající storno poplatky následovně:

- storno objednávky ve lhůtě od 30 do 21 dnů včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 25 % sjednané ceny,

- storno objednávky ve lhůtě od 20 do 11 dnů včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 50 % sjednané ceny,

- storno objednávky ve lhůtě od 10 do 1 dnů včetně před dohodnutým dnem začátku konání akce odpovídá zaplacení 75 % sjednané ceny,

- storno objednávky v den konání akce nebo neúčast na akci bez předchozího storna odpovídá zaplacení 100 % sjednané ceny.

4.2. Objednatel je povinen uhradit ICC ČR storno poplatky dle ustanovení 4.1. VOP do deseti pracovních dnů ode dne oznámení storna objednávky dle ustanovení 4.3. VOP. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je Objednatel povinen zaplatit ICC ČR vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,05localhost z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jejího zaplacení.

4.3. Storno objednávky je nutno učinit elektronicky, a to u kontaktní osoby dle závazné objednávky služeb, jež je povinna přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.

5. Reklamace

5.1. Reklamaci zboží a služeb poskytnutých ICC ČR uplatňuje Objednatel osobně v sídle ICC ČR, písemně na adrese sídla ICC ČR nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy icc@icc-cr.cz. Reklamaci vyřizuje kontaktní osoba uvedená v závazné objednávce zboží nebo služby, které se reklamace týká. Pro uplatnění reklamace není stanoven žádný formální postup. Uplatnění reklamace se řídí platnými právními předpisy. Objednatel bude po uplatnění reklamace vyrozuměn o průběhu a následném vyřízení reklamace v zákonem stanovených lhůtách písemně, telefonicky nebo e-mailem. Způsob vyrozumění si může Objednatel určit.

5.2. Při reklamaci zboží nebo služeb ICC ČR platí pro Objednatele, který je spotřebitelem zvláštní právní úprava občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Spotřebitel může zejména, v případě, že uzavřel smlouvu dálkovým způsobem, odstoupit od smlouvy (a vrátit zboží) bez udání důvodů do 14-ti dnů od jeho doručení.

5.3. Adresa pro uplatnění reklamace (osobní a písemné) a vrácení zboží je vždy adresa sídle ICC ČR – Václavské náměstí 796/42, 110 00 Praha 1. Elektronicky se reklamace uplatňují na adrese icc@icc-cr.cz.

6. Rozhodčí doložka

6.1. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti se službami ICC ČR se nejdříve snaží obě strany vyřešit smírem a pokud nedojde ke smíru, řídí se českým právním řádem a budou řešeny u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky jedním rozhodcem, kterého určí předseda rozhodčího soudu, na základě žádosti, kterékoli ze smluvních stran. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. Náklady řízení včetně odměny rozhodce uhradí strana, která ve sporu podlehne.

6.2. Ustanovení tohoto bodu neplatí v případě, že má Objednatel postavení spotřebitele.

7. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek ICC ČR

7.1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek ICC ČR, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

8. Vyšší moc

8.1. Není-li ICC ČR při veškerém svém situaci odpovídajícím úsilí schopna dostát podmínkám sjednaných ujednání v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího oprávnění objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození prostor a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů. V případě zásahu vyšší moci není Objednavatel oprávněn uplatňovat vůči ICC ČR žádné sankce či ekvivalentní nároky.

9. Ostatní ujednání

9.1. Dojde-li ze strany Objednatele ke změně v počtu účastníků o více než 10localhost, zavazuje se Objednatel oznámit kontaktní osobě podle závazné objednávky služeb tuto informaci nejpozději 2 týdny před dohodnutým dnem začátku konání akce. Pro tento případ si ICC ČR vyhrazuje právo změnit sjednanou cenu. ICC ČR a Objednatel jsou povinni postupovat v souladu s články 2. a 3. VOP.

9.2. Registrací na další služby ICC ČR (tj. seminář, kulatý stůl, uspořádání firemní porady, prezentace, networkingová akce, diskuzní panel, podnikatelská mise a další) objednatel souhlasí s pořízením fotografií z této akce a souhlasí s bezplatným použitím pořízených fotografií bez nutnosti jeho předchozího souhlasu při vhodných příležitostech včetně zveřejnění na Internetu. Účastnický poplatek za služby ICC ČR je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací dalších služeb ICC ČR. V případě pořádání dalších služeb si ICC ČR vyhrazuje právo na změnu programu a na jeho případné zrušení z důvodu nedostatku přihlášených účastníků.

9.3. Nedojde-li mezi ICC ČR a Objednatelem ke shodě ve věcech týkajících se Objednatelem dodatečně požadovaných změn, vyhrazuje si ICC ČR právo objednávku zrušit a požadovat od Objednatele úhradu storno poplatku v souladu s článkem 4. VOP, přičemž sjednaná cena bude odpovídat dohodnuté ceně bez připočtení těch dodatečně objednaných služeb, které byly příčinou zrušení objednávky.

9.4. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré případné škody vzniklé poškozením či odcizením zařízení či vybavení ICC ČR během příprav, v průběhu vlastní akce či její likvidace ze strany Objednatele nebo účastníků jeho akce.

9.5. Vyskytne-li se v objektu ICC ČR technická anebo jiná závada, která neumožňuje využít tento prostor k účelu, který strany sjednaly, mimo ustanovení dle bodu 8.1., ICC ČR se zavazuje oznámit tuto skutečnost neprodleně po jejím zjištění a navrhnout způsob realizace objednané služby, v případě nedohody vrátit veškeré již uhrazené zálohy a tím bude smluvní vztah ukončen.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré sporné otázky budou ICC ČR a Objednavatel řešit přednostně elektronicky nebo osobně s cílem dohodnout se, soudní spor budou považovat za krajní řešení.

10.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Mezinárodní obchodní komory v České republice nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 1. 2022, tj. dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách ICC ČR. Změny jsou vyhrazeny.

V Praze dne 2. 1. 2022

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SmartWhistle.cz
 • SPCR
 • SSL
 • Škoda Auto Vysoká škola